Aston Martin Snow Test

This is crazy, an Aston Martin Snow Test.